Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gminna Biblioteka Publiczna w Krokowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Gminnej Biblioteki Publicznej w Krokowej. 
Data publikacji strony internetowej: 2019.03.25
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022.04.04

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo, 
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, 

Wyłączenia: 

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, 

Strona umożliwia regulowanie wielkości czcionki oraz ustawienie zwiększonego kontrastu.
Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Administratorzy oraz redaktorzy strony dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.02.17
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Mirosława Wiśniewska, e-mail: dyrektor@gbpkrokowa.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 6739946.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,  lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Biblioteka powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Biblioteka niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Biblioteka może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Biblioteka odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl 

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Krokowej (ul. Wejherowska 10, 84-110 Krokowa)
Siedziba Biblioteki mieści się przy ul. Wejherowskiej 10, 84-110 Krokowa. Budynek jest parterowy, bez przeszkód architektonicznych, dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przylega do niego parking dla wszystkich użytkowników, nie na wydzielonej koperty dla osób niepełnosprawnych. 
Nie ma informacji o rozkładzie pomieszczeń, całą powierzchnię dostępną dla użytkowników stanowi korytarz, z którego jest wejście do toalety i jednego dużego pomieszczenia biblioteki. Część przestrzeni między regałami są zbyt wąskie dla osób poruszających się na wózkach.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących 
Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

 

Budynek filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzchucinie ( ul. św. Rozalii 16, 84-113 Wierzchucino)
Przy wejściu do Biblioteki jest podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na posesji znajduje się parking dla wszystkich użytkowników, nie ma wydzielonej koperty dla osób niepełnosprawnych. Filia mieści się na parterze budynku. Przestrzeń między regałami w wypożyczalni częściowo uniemożliwia swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących 
Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Dane adresowe:

Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Wejherowska 10

84-110 Krokowa

tel. 58 673 99 46

e-mail: biblioteka@gbpkrokowa.pl