Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA CZYTELNIKA


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) informujemy, że:


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Wejherowska 10, 84-110 Krokowa, mail: dyrektor@gbpkrokowa.pl, tel. 586739946, tel. kom. 785603789.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@krokowa.pl.

3. Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych są: ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach Dz.U. 1997 nr 85 poz. 539 oraz ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej Dz.U. 1995 nr 88 poz. 439.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia możliwości korzystania z zasobów Biblioteki, w celach statystycznych oraz związanych ze zwrotem wypożyczonych zasobów Biblioteki lub ich równowartości oraz wniesieniem opłat za nieterminowy zwrot wypożyczonych zbiorów.

5. Państwa dane będą udostępniane, o ile wyrazicie Państwo na to zgodę, innym bibliotekom oraz Instytutowi Książki w celu zapewnienia możliwości korzystania z zasobów bibliotecznych innych bibliotek w Polsce.

6. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych.

7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż 3 lata od dnia zaprzestania korzystania z Biblioteki.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług Biblioteki.


 


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) informujemy, że:


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Wejherowska 10, 84-110 Krokowa, mail: dyrektor@gbpkrokowa.pl, tel. 586739946, tel. kom. 785603789.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@krokowa.pl.

3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest uczestnictwo w warsztatach, spotkaniach autorskich, konkursach, szkoleniach oraz innych imprezach organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Krokowej.

4. Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a) RODO, czyli zgody, wyrażonej przez świadome uczestnictwo w ww. wydarzeniach. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu uczestnictwa w wydarzeniu.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody oraz do 30 dni po jej cofnięciu w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego, zgodnego z prawem postępowania, nie są uznawane za odbiorców. Dane osobowe mogą być również powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora.

7. Posiadają Państwo prawo żądania: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail:kancelaria@uodo.gov.pl).

8. Mają Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie pisemnej, wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

 


 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
dla osób, których dane zbieramy za pośrednictwem mediów społecznościowych


 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Wejherowska 10, 84-110 Krokowa, mail: dyrektor@gbpkrokowa.pl, tel. 586739946, tel. kom. 785603789.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@krokowa.pl.

3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest gromadzenie i ujawnianie portalowi społecznościowemu danych użytkowników tego portalu w celu tworzenia statystyk oglądalności.

4.Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzasadniony interesu administratora, którym jest zwiększanie oglądalności i popularności strony firmowej.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu określonego na stronach Facebooka:https://www.facebook.com/privacy/explanation w sekcji: zachowywanie danych, dezaktywacja i usunięcie konta. 

6.Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. usługi informatyczne).

7. Posiadą Państwo prawo żądania: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail:kancelaria@uodo.gov.pl).

8. Mają Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie pisemnej, wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.


 


 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH STAŻYSTÓW, PRAKTYKANTÓW I WOLONTARIUSZY


 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Wejherowska 10, 84-110 Krokowa, mail: dyrektor@gbpkrokowa.pl, tel. 586739946, tel. kom. 785603789.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@krokowa.pl.

3. Dane osobowe kandydatów ubiegających się o staż/praktykę/wolontariat oraz stażystów/praktykantów/wolontariuszy przetwarzane będą w celu odbycia stażu/praktyki/wolontariatu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krokowej, na podstawie zawartej umowy/porozumienia.

4. Podstawą prawna przetwarzania danych jest:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym,
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
w przypadku dobrowolnego podania innych danych, niż wynikające z przepisów prawa, zgoda.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie sięo przyjęcie na staż/praktykę/wolontariat w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krokowej.

5. Państwa dane będą przetwarzane przez okres realizacji stażu/praktyki/wolontariatu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów o archiwizacji.

6. Dostęp do Państwa danych osobowych wewnątrz struktury Biblioteki będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie. Państwa dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa oraz przez Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

7. Posiadą Państwo prawo żądania: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail:kancelaria@uodo.gov.pl).

8. Mają Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie pisemnej, wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy.


 


 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA OSÓB NAWIĄZUJĄCYCH KONTAKT Z ADMINISTRATOREM/INSPEKTOREM/PRACOWNIKIEM


 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Wejherowska 10, 84-110 Krokowa, mail: dyrektor@gbpkrokowa.pl, tel. 586739946, tel. kom. 785603789.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@krokowa.pl.

3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest nawiązanie kontaktu zadministratorem/inspektorem/pracownikiem i załatwienie sprawy. 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)oraz b) RODO w celu udzielenia/uzyskania informacji oraz zawarcia i realizacji umów. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, którą wyrażą Państwo w formie wyraźnego działania potwierdzającego chęć nawiązania kontaktu z Biblioteką w formie telefonicznej, e-mail lub nadesłanej korespondencji listownej.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do udzielenia informacji/zawarcia lub realizacji umowy.

6. Dostęp do Państwa danych osobowych wewnątrz struktury Biblioteki będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie. Państwa dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa oraz przez Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

7. Posiadą Państwo prawo żądania: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail:kancelaria@uodo.gov.pl).

8. Mają Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie pisemnej, wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.


 


 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA DARCZYŃCÓW


 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Wejherowska 10, 84-110 Krokowa, mail: dyrektor@gbpkrokowa.pl, tel. 586739946, tel. kom. 785603789.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@krokowa.pl.

3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest prowadzenie ewidencji gromadzonych materiałów oraz umożliwienie kontaktu z darczyńcą.

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6, ust. 1, lit. a), b), c).RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu złożenia darów. Złożenie darów nie jest możliwe dla anonimowych darczyńców.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji czynności Biblioteki lub do momentu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

6. Dostęp do Państwa danych osobowych wewnątrz struktury Biblioteki będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie. Państwa dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa oraz przez Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7. Posiadą Państwo prawo żądania: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail:kancelaria@uodo.gov.pl).

8. Mają Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie pisemnej, wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.


 


 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH


 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Wejherowska 10, 84-110 Krokowa, mail: dyrektor@gbpkrokowa.pl, tel. 586739946, tel. kom. 785603789.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@krokowa.pl.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego lub innej formy postępowania wynikającej z przepisów prawa.

4. Podstawą prawną przetwarzaniaPani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1, lit. a oraz c RODO.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przeprowadzenia zamówienia publicznego lub innej formy postępowania wynikającej z przepisów prawa okres. W przypadku nawiązania współpracy dane osobowe uzyskane w procesie przeprowadzonego postępowania będą dalej przetwarzane przez Administratora przez okres świadczenia usługi.

6. Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie. Państwa dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa oraz przez Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Państwa dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, Państwa dane nie będą podlegać profilowaniu.

7. Posiadą Państwo prawo żądania: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail:kancelaria@uodo.gov.pl).

8. Mają Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie pisemnej, wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.


 


 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA WYKONAWCY (OSOBY FIZYCZNEJ)


 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Wejherowska 10, 84-110 Krokowa, mail: dyrektor@gbpkrokowa.pl, tel. 586739946, tel. kom. 785603789.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@krokowa.pl.

3. Celem przetwarzania danych osobowych Wykonawcy lub osób reprezentujących Wykonawcę jest realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy.

4. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6, ust. 1, lit. b) RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. Podanie danych do umowy jest obowiązkowe.

5. Dane będą przechowywane przez 3 lata licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została rozwiązana/wygasła lub do końca gwarancji/rękojmi, którą obejmuje umowa, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dla tych danych. 

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego, zgodnego z prawem postępowania, nie są uznawane za odbiorców. Dane osobowe mogą być również powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora.

7. Posiadą Państwo prawo żądania: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail:kancelaria@uodo.gov.pl).

8. Mają Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie pisemnej, wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

 

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Dane adresowe:

Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Wejherowska 10

84-110 Krokowa

tel. 58 673 99 46

e-mail: biblioteka@gbpkrokowa.pl